การติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมระยะที่ 2

ประเด็นการพิจารณาตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมระดับปริญญาโท/เอกของสถาบันอุดมศึกษา ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรวมทั้งเสนอรายชื่อผู้แทนสถาบันที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง ในการบริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวร่วมเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมสถาบันของท่าน จำนวน 1 ท่าน และแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานของสถาบัน จำนวน 1 ท่าน มายังสำนักงานฯ
ภายใน วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
1.แบบเสนอรายชื่อผู้แทนสถาบันและผู้ประสานงาน

2.ประเด็นการตรวจเยี่ยม 18 ประเด็น

3.ฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร ส่ง สกอ

4.ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นของหลักสูตร ส่ง สกอ.

5.รายชื่อนักศึกษาปัจจุบัน-ป.เอกและผู้สำเร็จการศึกษา

6.แบบตรวจสอบรายการ (หลักสูตรปริญญาเอก)เกณฑ์มาตรฐานฯ2548

7.แบบตรวจสอบรายการ (หลักสูตรปริญญาโท)เกณฑ์มาตรฐานฯ2548

8.แบบตรวจสอบรายการ (หลักสูตรปริญญาเอก)เกณฑ์มาตรฐานฯ2558

9.แบบตรวจสอบรายการ (หลักสูตรปริญญาโท)เกณฑ์มาตรฐานฯ2558