โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ ระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คณะอนุกรรมการทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมฯในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้อง Sapphire Suites ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียด วัตถุประสงค์ แนวทาง วิธีการ และเกณฑ์ในการตรวจเยี่ยมเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม ให้กับผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาและผู้แทนหลักสูตรได้เข้าใจวัตถุประสงค์ ขั้นตอน แนวทางในการตรวจเยี่ยม และประเด็นการพิจารณาที่ได้จากการตรวจเยี่ยม รวมทั้ง คณะกรรมการตรวจเยี่ยมได้รับทราบข้อมูลสถานะการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร (Status Report) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

ดาวน์โหลด

 1.โครงการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 2.กำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมฯ  

 3.เอกสารประกอบการบรรยาย (ศ.สมหวัง)  

 4.เอกสารประกอบการบรรยาย (ศ.สุรศักดิ์) 

 5.เอกสารประกอบการบรรยาย(รศ.วิเชียร) 

 6.รายชื่อเจ้าหน้าที่สกอ.ที่ดูแลสถาบันอุดมศึกษา 

 7.แผนที่โรงแรมที่จัดประชุม  

 8.ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาและหลักสูตรที่เข้าร่วมการประชุมฯ 

 9.ขั้นตอนการติดตามตรวจเยี่ยมฯ