การประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์การจัดการศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2555 – 2561”

งานประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์การจัดการศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสรุปผลการตรวจประเมิน
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2555 – 2561” ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับท่านที่ได้รับหนังสือเชิญ เลขที่ ศธ 0591(2)/ว 531  ลงวันที่ 22 เมษายน  2562 และเลขที่ ศธ 0591(2)/ว 532  ลงวันที่ 22 เมษายน  2562

จำแนกตามตำแหน่งได้แก่

1.คณะกรรมการการอุดมศึก่ษา

2.คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

3.นายกสภาหรือผู้แทนและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา

4.อธิการบดีหรือผู้แทน

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

 1. อุดมศึกษานอกที่ตั้งในบริบทปัจจุบัน (รศ.ดร.บวร ปภัสราทร)

 2. สรุปผลการตรวจประเมินนอกที่ตั้ง

 3. การดำเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ดร.นภาพร อาร์มสตรอง)

 

 

กำหนดการประชุมสัมมนา

เรื่อง “เกณฑ์การจัดการศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
และสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2555 – 2561

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 13.00 น.

ห้องประชุมแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

———————————- 

08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

09.00 – 09.30 น.

 

พิธีเปิดและการบรรยาย เรื่อง “แนวนโยบายด้านการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง”

โดย  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

09.30 – 10.30 น.การเสวนา เรื่อง “สรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างมีคุณภาพ”
โดย  1. ดร.อรสา ภาววิมล(รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
2. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
ดำเนินรายการโดย  ดร.นภาพร อาร์มสตรอง  (ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน)
10.30 – 10.45 น.รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.45 – 12.00 น.

ชี้แจงเกณฑ์การจัดการศึกษาและการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

โดย  1. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร
(อดีตประธานคณะอนุกรรมการทำงานปรับปรุงเกณฑ์การประเมินการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง)

2. ดร.นภาพร อาร์มสตรอง (ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน)

12.00 – 12.10 น.พิธีปิดการประชุม
12.10 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน

————————————

หมายเหตุ:       กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

ภาพบรรยากาศในงานประชุมฯ