รายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

    สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต่างให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งด้วยดีและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการตรวจประเมินแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 69 สถาบัน 219 ศูนย์ 593 หลักสูตร/สาขาวิชาโดยมีผลการตรวจประเมินในระดับผ่าน จำนวน 126 หลักสูตร/สาขาวิชา ระดับต้องปรับปรุง จำนวน 148หลักสูตร/สาขาวิชา และระดับไม่ผ่าน จำนวน 319 หลักสูตร/สาขาวิชา ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

    ดาวน์โหลดเอกสาร

   1. ผลกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง ปีงบประมำณ พ.ศ. 2555-2561 

  2. ข้อมูลการรับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งก่อนตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

 3. รายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา (สิ่งที่แนบมาด้วย2)

 4. แบบฟอร์มโครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (สิ่งที่แนบมาด้วย3)