โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ ระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561​

โครงการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ ระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 26 มิถุนายน 2561

สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมอุดมศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ เพื่อให้ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาและผู้แทนหลักสูตรมีความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีในวัตถุประสงค์และแนวทางในการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งสามารถเตรียมข้อมูลเพื่อรับการตรวจเยี่ยมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ตลอดจนได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์ร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และมีการอภิปราย เรื่อง การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม โดยศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล และนางนภาพร อาร์มสตรอง ในโอกาสนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มชี้แจงสถาบันเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจเยี่ยม 5 กลุ่ม โดยมีรองศาสตราจารย์อานนท์  เที่ยงตรง ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ ศาสตราจารย์จตุรนต์  ถิระวัฒน์ รองศาสตราจารย์สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย และศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ฐานีพานิชสกุล เป็นผู้ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำ

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ระบุให้การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยง และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ มุ่งให้มีความสามารถ ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ

ผู้ช่วยเลขาธิการ กกอ. กล่าวต่อว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยกำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ผ่านกลไกการตรวจติดตามตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ “พิชญพิจารณ์” (Peer Review) ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา กับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนอย่างแพร่หลาย และเป็นสาขาวิชาที่มีผู้ศึกษาเป็นจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในทุกระดับ โดยจะขยายผลการตรวจเยี่ยมไปยังสาขาวิชาอื่นๆ ต่อไป โดยในการดำเนินการตรวจเยี่ยมดังกล่าว สกอ. โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่รับเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจเยี่ยม จนสามารถดำเนินได้อย่างราบรื่น

“การประชุมวันนี้เป็นโอกาสที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน และ สกอ. จะได้มาพบปะหารือเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนก่อนการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่ง สกอ. คาดหวังว่า การดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมฯ จะนำไปสู่การดำรงไว้หรือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาเอกของไทย เพื่อเป็นแรงผลักดันในการรขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป” ผู้ช่วยเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตระหนักถึงปัญหาคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษาของไทย จึงได้กำหนดนโยบายยกระดับคุณภาพการอุดมศึกษาไทย โดยให้มีการติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้ดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก (นำร่อง) ด้วยกลไกการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ “พิชญพิจารณ์” ในสาขาวิชาบริหารการศึกษาและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 4 สถาบัน ในปีงบประมาณ 2558 และในปีงบประมาณ 2559-2560 ได้ได้ดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมฯ จำนวน 24 สถาบัน/2 วิทยาเขต 54 หลักสูตร และได้จัดประชุมนำเสนอผลการตรวจเยี่ยมต่อคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบและตระหนักในประเด็นคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สำหรับในปีงบประมาณ 2561 สกอ. ได้ขยายผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาอื่นๆ จำนวน 17 สถาบัน 56 หลักสูตร

https://youtu.be/Z8Ygh1G7ExA

ภาพกิจกรรมในวันงานประชุมฯ