การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ

ในวันที่ 30 มกราคม 2562