ผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

ภาพรวมผลการตรวจเยี่ยมฯ ระยะที่ 1 และระยะที่ 2

ประเด็นการตรวจเยี่ยมฯ  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

ประเด็นการตรวจเยี่ยมฯ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จำนวน 22 สถาบัน  2 วิทยาเขต 1 วิทยาลัย  56 หลักสูตร
ลำดับที่ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
1 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
2 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
3 มหาวิทยาลัยบูรพา
4 มหาวิทยาลัยพะเยา (จังหวัดพะเยา)

มหาวิทยาลัยพะเยา(วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร อาคารเวฟเพลส)

5 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์

7 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
18 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
19 มหาวิทยาลัยศิลปากร
20 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
21 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
22 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 14 สถาบัน 1 วิทยาเขต 1 วิทยาลัย  37 หลักสูตร
ลำดับที่ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
1 มหาวิทยาลัยพะเยา (จังหวัดพะเยา)

มหาวิทยาลัยพะเยา (วิทยาลัยการจัดการ กรุงเทพมหานคร อาคารเวฟเพลส)

2

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
7 มหาวิทยาลัยบูรพา
8 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน
10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
11 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
12 มหาวิทยาลัยทักษิณ
13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน