เรื่อง หนังสือแจ้งเวียนแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

           คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2557  ได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดยคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลดำเนินการติดตามการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาบริหารการศึกษาและสาขารัฐประศาสนศาสตร์
เป็นการเร่งด่วน จากผลการดำเนินการโครงการฯ ข้างต้น คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560
เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาระดับสูงที่เน้นการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นฐานทางปัญญาของประเทศ
ซึ่งถือได้ว่ามีผลต่อการพัฒนาประเทศ จึงเห็นควรให้จัดทำแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน 
ให้แก่สถาบันอุดมศึกษายึดเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย

สำหรับอธิการบดีมหาวิทยาลัย  ดาวน์โหลด 

สำหรับนายกสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด