โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

              สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะต้นสังกัดให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน จึงได้พัฒนาระบบการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม (Peer Review) โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากหลาย ๆ ด้านมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำงานร่วมกัน และได้กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมที่มาจากผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อร่วมมือทำงานบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นและไว้วางใจต่อกัน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

               ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาได้กำหนดการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นในระหว่างเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เป็นการตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน “ไม่ผ่าน” ใน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แพทย์ศาสตร์และสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เพื่อให้โครงการตรวจเยี่ยม ดำเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา จึงได้จัดทำโครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ขึ้นในวันที่ วันที่ สิงหาคม 2561 2561  เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาคาร 1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมได้มีความเข้าใจแนวทางและวิธีการตรวจเยี่ยมเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การตรวจเยี่ยมร่วมกัน 

 

กำหนดการ

ประชุมโครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์

แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 2561  เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน 

ชั้น 5  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาคาร 1

08.30 – 09.30 น. ลงทะเบียน
09.30 – 09.45 น.

เปิดการประชุม

โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง

       (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

https://youtu.be/OIQTxV7uEQ4

09.45 – 10.30 น.

การบรรยายเรื่อง “การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม”

โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์

https://youtu.be/UfWminAkIgg

10.30 – 12.30 น.

การอภิปรายเรื่อง “แนวทาง ขั้นตอน และประสบการณ์ในการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม”

โดย 1. ศาสตราจารย์นายแพทย์ สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล

         (กรรมการตรวจเยี่ยมผู้ทรงคุณวุฒิสาขา)

      2. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง

         (ประธานกรรมการตรวจเยี่ยม)

      3. รองศาสตร์จารย์สมบูรณ์วัลย์  สัตยารักษ์วิทย์

          (กรรมการตรวจเยี่ยม IQA)

ดำเนินรายการโดย  

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

https://youtu.be/qWrsbDKcM_k

   ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงฯ

1.กำหนดการ

2.โครงการประชุมชี้แจงผู้ประเมิน

3.แนวทางบริหารเกณฑ์ 2558

4.เกณฑ์มาตรฐาน 2558

5. PP.เกณฑ์มาตรฐาน 2558

6.เอกสารประกอบการบรรยาย (ศ.สมหวัง)

7.การทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก(รศ.อานนท์)

8.เอกสารประกอบการประชุม(รศ.สมบูรณ์วัลย์)

9.เอกสารประกอบการประชุม (ศ.สุรศักดิ์)

10.กฎกระทรวงประกันคุณภาพ 2561

ภาพบรรยากาศในการประชุม