โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27 มีนาคม 2561 – สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ในการบริหารงบประมาณภาครัฐ รวมถึงการเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด  ซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ นโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (BUDGET-U) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหา/อุปสรรค และข้อจำกัดของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม และวิทยากรจากสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และทีมพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า การดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการเป็นส่วนสำคัญ เพราะเป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเกิดการหมุนเวียนในการทำงานของประเทศ ซึ่งจากภาพรวมของการใช้จ่ายงบประมาณในอุดมศึกษา ถึงแม้ว่าจะทำได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด แต่ในขณะเดียวกันการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ต้องได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นไปตามความต้องการที่กำหนดไว้ด้วย

“การติดตามงบประมาณเป็นส่วนหนึ่งของประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากผลผลิตและผลลัพธ์ของแผนงบประมาณหลักที่ตกลงไว้กับสำนักงบประมาณแล้ว  ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดจากงานอื่นๆ ก็มีส่วนสำคัญเช่นเดียวกัน ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสื่อสารความสามารถในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ” เลขาธิการ กกอ. กล่าว

เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้ายว่า จากการพูดคุยกับวิทยากรทั้งจากสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ก็ได้แนวคิดในการเตรียมแผนงานสำหรับปี 2562 เพิ่มเติม ในการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการภายในองค์กร ถ้าเราได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการในการทำงานที่จะเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องก็อาจจะเริ่มต้นจากเวทีนี้ จึงอยากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเป็นหลักสำคัญ อย่างไรก็ตาม ระบบฐานข้อมูลของ BUDGET U จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานกลาง และหน่วยงานภาครัฐ ในการบริหารจัดการระบบรายงานและแจ้งความก้าวหน้าการดำเนินงาน ผลผลิตและผลลัพธ์ ตามที่คาดหวัง

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมรายจ่ายภาพรวม รายไตรมาส ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30.29  ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 52.29  ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 74.29 และไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 96   และสำนักงบประมาณมีหนังสือเวียนลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้รายจ่ายลงทุนสำหรับรายการปีเดียวที่มีวงเงินต่อรายการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท จะต้องก่อหนี้ผูกพันภายในเดือนมีนาคม 2561