รายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

รายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต่างให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งด้วยดีและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการตรวจประเมินแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 69 สถาบัน 219 ศูนย์

Read more

งานประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ ระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งานประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการ ระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 26 มิถุนายน 2561            สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมอุดมศึกษา ระยะที่ 2

Read more