การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งตรัง จังหวัดตรัง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ในวันที่ 30 มกราคม 2562

Read more