การประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์การจัดการศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2555 – 2561”

งานประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์การจัดการศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสรุปผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2555 – 2561” ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมแคทลียา ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร สำหรับท่านที่ได้รับหนังสือเชิญ เลขที่

Read more