การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง  การจัดทำโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเชิญคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญด้าน big data รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งเป็นการศึกษาที่สูงสุดให้มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จึงเห็นควรให้มีการศึกษาโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก และกำหนดแนวทางแก้ปัญหาที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเชิงระบบ

Read more