อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

 • ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย  เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลการอุดมศึกษาที่ครอบคลุมตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณด้านอุดมศึกษา  คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา  และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 • ดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบาย  แผนงาน  และงบประมาณด้านอุดมศึกษา  คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการดำเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • จัดทำสารสนเทศและรายงานผลการติดตามประเมินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา

 • ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา

 • ดำเนินการติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การจัดการศึกษาในระบบทางไกล การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

 • พัฒนาบุคลากร และสร้างเครือข่ายในการติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษา

 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

อำนาจหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา

 • ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลด้านนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา และด้านงบประมาณ ทั้งในระดับสักนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา

 • ดำเนินการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในด้านนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และด้านงบประมาณในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้ง จัดทำรายงานผลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้บริหาร คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ศึกษา วิเคราะห์ และกลั่นกรองงานเพื่อจัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา บริหารจัดประชุม จัดทำมติและรายงานการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลในด้านต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการติดตามและประเมินผลด้านนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และด้านงบประมาณในสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้ง นโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านนโยบาย แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และด้านงบประมาณ ทั้งในระดับสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต้อคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง