การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 มีมติให้ใช้กระบวนการตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เพื่อเป็นกลไกการติดตามซึ่งตรวจสอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ข้อ 12 คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดำเนินการให้มีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาตามเกณฑ์/มาตรฐานกำหนด

เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อลดการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพซึ่งมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม

การดำเนินการ

พ.ศ. 2553 ตรวจเยี่ยมนำร่อง จำนวน 8 ศูนย์
พ.ศ. 2554 ตรวจเยี่ยมทุกสถาบันอย่างน้อยสถาบันละ 1 แห่ง จำนวน 67 ศูนย์
พ.ศ. 2555 ตรวจประเมิน จำนวน 43 สถาบัน 110 ศูนย์ 285 หลักสูตร
พ.ศ. 2556 ตรวจประเมิน จำนวน 33 สถาบัน 69 ศูนย์ 168 หลักสูตร
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน สำนักติดตามฯ จะดำเนินการตรวจประเมิน ดังนี้

ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่สถาบันอุดมศึกษายังไม่เคยแจ้งข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 6 สถาบัน 35 ศูนย์ 45 หลักสูตร

ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ กกอ. มีมติรับทราบก่อนเริ่มกระบวนการตรวจเยี่ยม/ตรวจประเมิน จำนวน 20 สถาบัน 29 ศูนย์ 81 หลักสูตร

ศูนย์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีผลประเมินในระดับที่ต้องปรับปรุงให้ดำเนินการตรวจประเมินในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


ข้อมูลที่เผยแพร่

ผลการตรวจประเมินนอกสถานที่ตั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อัพเดท 14 ธันวาคม 2560  ดาวน์โหลด
ผลการตรวจประเมินนอกสถานที่ตั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2555 – 2561 อัพเดท 28 มิถุนายน 2561  ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ส.2561   ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561  ดาวน์โหลด
ผลการตรวจประเมินนอกสถานที่ตั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อัพเดท 28 กันยายน 2561  ดาวน์โหลด