กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา (กตน.)

กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา (กตน.)

งานติดตามและประเมินผลด้านนโยบาย
งานติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ
สำหรับสถาบันอุดมศึกษา
สำหรับผู้ดูแลหน่วยงานต่างๆ ภายใน สกอ.
งานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา