กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา (กตน.)

งานติดตามและประเมินผลด้านนโยบาย  Link

งานติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ

– สำหรับสถาบันอุดมศึกษา  Link

– สำหรับผู้ดูแลหน่วยงานต่างๆ ภายใน สกอ.  Link

งานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  Link