กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา (กตน.)

งานติดตามและประเมินผลด้านนโยบาย [icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] Link

งานติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ

– สำหรับสถาบันอุดมศึกษา [icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] Link

– สำหรับผู้ดูแลหน่วยงานต่างๆ ภายใน สกอ. [icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] Link

งานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา [icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] Link