รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

Read more

รายงานภารกิจสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายงานภารกิจสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราขการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 5/2560 ครั้งที่ 4/2560 ครั้งที่ 2/2560

Read more

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

Read more