การจัดการความรู้ของสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

หัวข้อเรื่อง การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) เมื่อวันที่  26-27 กรกฎาคม 2560  ณ  เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี ดาวน์โหลด กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

Read more