การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก

การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง  การจัดทำโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเชิญคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญด้าน big data รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งเป็นการศึกษาที่สูงสุดให้มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จึงเห็นควรให้มีการศึกษาโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก และกำหนดแนวทางแก้ปัญหาที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเชิงระบบ

Read more

สกอ. จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน ปี 2562

สกอ. จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน ปี 2562 1 มีนาคม 2562 – สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนา “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

Read more

รมว.ศธ. มอบนโยบาย กกอ. ชุดใหม่ เน้นเป็นทีมผู้นำกล้าทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง

รมว.ศธ. มอบนโยบาย กกอ. ชุดใหม่ เน้นเป็นทีมผู้นำกล้าทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 – นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์โศภณ  นภาธร

Read more

โครงการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะต้นสังกัดให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกัน จึงได้พัฒนาระบบการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม (Peer Review)

Read more