ผู้บริหาร

mrs-napaporn500x500

นางนภาพร อาร์มสตรอง

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

mr-sombat500x500

นายสมบัติ รุ่งรัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา

mr-supachok500x500

นายศุภโชค สุขมาก

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา