ผู้บริหาร

นางนภาพร อาร์มสตรอง

ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

นายสมบัติ รุ่งรัศมี

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา

นายศุภโชค สุขมาก

ผู้อำนวยการกลุ่มติดตามและประเมินผล
ด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา