การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การจัดทำโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก

การประชุมเชิงปฎิบัติการ
เรื่อง การจัดทำโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก

สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง  การจัดทำโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเชิญคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ผู้เชี่ยวชาญด้าน big data รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกซึ่งเป็นการศึกษาที่สูงสุดให้มีมาตรฐานและคุณภาพ สอดคล้องรองรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จึงเห็นควรให้มีการศึกษาโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก และกำหนดแนวทางแก้ปัญหาที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเชิงระบบ ตลอดจนทิศทางที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อวางรากฐานเตรียมพร้อมสำหรับภาพอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น 

เอกสารประกอบการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ที่  QR CODE หรือ  URL ด้านล่างนี้

     bit.ly/2OH48r8

กำหนดการการประชุมเชิงปฎิบัติการ

เรื่อง การจัดทำโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 – 14.30 น.

ห้องประชุมการ์เด้น 4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

08.30 – 08.45 น.

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย  นางนภาพร  อาร์มสตรอง (ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษารักษาการที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน)

08.45 – 12.00 น.

(1 ชั่วโมง)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

1. เรื่อง การตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม : ข้อค้นพบและประเด็นท้าทายของ การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

นำเสนอโดย  ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์

(รองประธานอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล)

 

2.  เรื่อง Gap Analysis ของการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของไทย

นำเสนอโดย  รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร

(ประธานอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล)      

 

3. เรื่อง การติดตามและประเมินผล โดยใช้ Big Data

นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร

(อนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล)

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

(1 ชั่วโมง)

สรุปผลการประชุมและการระดมความเห็นเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการจัดทำร่างโครงสร้างระบบการติดตามและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาเอก

โดย  รองศาสตราจารย์บัณฑิต ทิพากร

(ประธานอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล)

14.30 น.

ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาพงานประชุมฯ