hec

mhesilogo

การสรรหาคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
เสนอชื่อ/สมัครได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 ม.ค. – วันศุกร์ที่ 21 ก.พ. 2563

แบบการเสนอชื่อและใบสมัคร

สำหรับที่ประชุมอธิการบดี 3 แห่ง และ สสอท.

แบบ กกอ. 1 : แบบการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ

สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

แบบ กกอ. 2 : แบบการเสนอชื่อกรรมการผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา

แบบ กกอ. 3 : แบบการเสนอชื่อกรรมการผู้เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษา

แบบ กกอ. 4 : แบบการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

สำหรับบุคคลทั่วไป
ใบสมัครกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมประวัติผู้สมัคร