ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ. 2549 สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา เริ่มก่อตั้งอย่างไม่เป็นทางการ โดยระดมบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนงานต่างๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนคุณภาพอุดมศึกษาของประเทศ

ต่อมา ปี พ.ศ.  2551  ได้จัดตั้งสำนักติดตามและประเมินอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานภายในขึ้น โดยการนำของนางสาววิริยา  วรวิทย์สัตถญาณ ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา  เพื่อดำเนินการสร้างระบบ กลไกด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและอยู่ในความสนใจของสังคมและเรื่องเร่งด่วนในการดำเนินการ คือ การตรวจเยี่ยมนำร่องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ในปี พ.ศ. 2554 ได้มีการแยกกลุ่มงานในสำนักติดตามและประเมินอุดมศึกษา เพื่อภารกิจการติดตามของสำนักต่างๆ  ได้แก่ สำนักมาตรฐานและประเมินอุดมศึกษา สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา และสำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ในปี พ.ศ. 2557 โดยศาสตราจารย์พิเศษทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาขณะนั้น มีการจัดตั้งสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานภายในขึ้น โดยมอบหมายให้ นางสาวอัมพา  สุวรรณศรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา โดยแบ่งภารกิจ เป็น 2 ส่วนงาน ได้แก่ กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา  กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา

ตุลาคม พ.ศ. 2557 สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ได้ดำเนินการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล  การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการนำของ นางนภาพร  อาร์มสตรอง ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลคนปัจจุบัน