การจัดการความรู้ของสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

หัวข้อเรื่อง

การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) เมื่อวันที่  26-27 กรกฎาคม 2560  ณ  เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
ดาวน์โหลด
กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ สตป. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
ดาวน์โหลด
การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบเครือข่าย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
ดาวน์โหลด
ทิศทางสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาสู่ Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 12, 14-16 กันยายน 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ โรงแรมโอเชียน มารีน่า ยอร์ช คลับ พัทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)  ดาวน์โหลด

 การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานสำนักงาน  ดาวน์โหลด

 เทคนิคการติดตามและประเมินผล  ดาวน์โหลด

 การบริหารโครงการ (Project Management) ดาวน์โหลด