การจัดการความรู้

ปี 2562

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สตป.

ปี 2561

ปี 2560

หัวข้อเรื่อง

ดาวน์โหลด
การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) เมื่อวันที่  26-27 กรกฎาคม 2560  ณ  เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี
ดาวน์โหลด 
กระบวนการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ สตป. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์
ดาวน์โหลด 
การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบเครือข่าย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โดย ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
ดาวน์โหลด 

ทิศทางสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาสู่ Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 12, 14-16 กันยายน 2560 ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ โรงแรมโอเชียน มารีน่า ยอร์ช คลับ พัทยา

  • ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดาวน์โหลด 
  • การนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานสำนักงาน ดาวน์โหลด 
  • เทคนิคการติดตามและประเมินผล ดาวน์โหลด 
  • การบริหารโครงการ (Project Management) ดาวน์โหลด 
 
ภาพบรรยากาศในงานประชุม