ภารกิจ

ภารกิจหลักสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

  1.พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ที่ครอบคลุมตาม นโยบาย แผนงาน งบประมาณ และคุณภาพมาตรฐาน

  2.ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

  3.จัดทำสารสนเทศและรายงานผลการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อ กกอ. และเผยแพร่ต่อสาธารณะ

  4.ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการ กกอ.

  5.การติดตามและประเมินผลนโยบายและแผนอุดมศึกษา

  6.ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา