บุคลากร

บุคลากรสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

นางนภาพร อาร์มสตรอง ผู้อำนวยการสำนัก 0 2610 5364

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางจิราวรรณ ขันธวุธ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 0 2610 5363

กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา

นายสมบัติ รุ่งรัศมี นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0 2610 5455
นางสาวศุภมาส ลิมาวัฒนชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0 2610 5449
นางสาวชนิชา ชัยภูมิธนโชค นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0 2610 5293
นางสาววินันดา แสงทอง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0 2610 5293
นายอภิสิทธิ์ ชวนไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0 2610 5449
นางสาวมินตรา สิริวันต์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0 2610 5293
นายธีรนิติ เล็กเจริญ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0 2610 5449
นางสาววรพิชชา บุตดี นักวิชาการศึกษา 0 2610 5376
นายคณา รักษาบุญ นักวิชาการศึกษา 0 2610 5376
นางสาวสวรรญา ธรรมสอน นักวิชาการศึกษา 0 2610 5348
นาสาวสิริธร จิตต์สกุลรัตน์ นักวิชาการศึกษา 0 2610 5348

กลุ่มติดตามและประเมินผลด้านนโยบายและงบประมาณอุดมศึกษา

นายศุภโชค สุขมาก นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 0 2610 5359
นางสุจิตรา กิ่งสีดา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0 2610 5360
นางสาวปาจรีย์ ธนศิริวัฒนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0 2610 5355
นางโสมระวี นักรบ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0 2610 5353
นางชุลีกร กิตติก้อง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0 2610 5361
นางสาวประจิตพร ยุตยาจาร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวอักษร วัฒนสิน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0 2610 5362
นางสาววัชราวลี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 0 2610 5356
นายศรีภูมิ อิศรพันธุ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 0 2610 5361
นางสาวจิตรา ขยันเกษกรณ์ นักวิชาการศึกษา 0 2610 5360
นางสาวกันยารัตน์ โลขันธ์ นักวิชาการศึกษา 0 2610 5362
นางสาวนภลดา แช่มช้อย นักวิชาการศึกษา 0 2610 5356
นางสาวเกศินี อุ่นเจริญดี นักวิชาการศึกษา 0 2610 5355