งานติดตามและประเมินผลด้านนโยบาย

งานติดตามและประเมินผลด้านนโยบาย

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 3)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 2)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาส 1)
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รายงานภารกิจสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา