งานติดตามและประเมินผลด้านนโยบาย

งานติดตามและประเมินผลด้านนโยบาย


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไตรมาส 3)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไตรมาส 2)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกระทรวงศึกษาธิการ (ไตรมาส 1)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 3)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 2)


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ไตรมาส 1)


รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


รายงานภารกิจสำคัญ
ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา