Project Monitoring & Evaluation

22 มกราคม 2561 – สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การติดตามประเมินผลโครงการ (Project Monitoring & Evaluation)” ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากครั้งแรก เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ที่เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเขียนโครงการ การบริหารโครงการ และการประเมินโครงการ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภาสกร เหมกรณ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีเปิด และวิทยากรหลัก รศ.ดร. อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผศ.ดร.ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ดร.ภาสกร เหมกรณ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน กล่าวว่า จากการเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของ สกอ. ที่ผ่านมา มีการรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรม เปรียบเทียบกับผลการใช้จ่ายงบประมาณ  พบว่า ตัวชี้วัดบางตัวยังไม่สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และไม่สามารถตอบโจทย์การบรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพเพียงใด ซึ่งเลขาธิการ กกอ. ได้ให้ความสำคัญและสนใจรายละเอียดการดำเนินการทุกโครงการ/กิจกรรม ของ สกอ. พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด ควบคู่ไปกับการเบิกจ่ายงบประมาณ

“การประชุมนี้เป็นโอกาสดีที่บุคลากรของ สกอ. จะได้รับฟังแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการและข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ เพื่อนำไปปรับใช้ในกระบวนการบริหารโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการอย่างเป็นระบบ ให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามโครงการ ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด และการวัดผลมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานควบคู่กับความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่ ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบและเข้าใจแนวคิดและทฤษฎี การสร้างตัวชี้วัด การเขียนโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินโครงการ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของโครงการให้เป็นไปตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” รักษาการที่ปรึกษาฯ กล่าว   

ด้านนางนภาพร อาร์มสตรอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา กล่าวว่า การประชุมวันนี้จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการสามารถปรับปรุงรายละเอียดของโครงการให้เป็นไปตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ รวมทั้งการบูรณาการระหว่างมิตินโยบาย (agenda) มิติหน่วยงาน (function) กับมิติพื้นที่ (area) ได้

การติดตามประเมินผลโครงการ เป็นกระบวนการเปรียบเทียบผลลัพธ์ของโครงการ (project results or outcomes) ที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของโครงการที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ (project objectives) เพื่อทราบว่าการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้ทราบข้อบกพร่อง จุดเด่น จุดด้อยของโครงการ และช่วยให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการได้ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งตัวชี้วัด (indicator) ยังเป็นเครื่องมือในการบริหารงานอย่างหนึ่ง หากตัวชี้วัดไม่เหมาะสมจะทําให้ไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะนําไปสู่ความล้มเหลวของการดําเนินงานได้