ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกฯ

ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม
ของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 22 สถาบัน/ 2 วิทยาเขต/ 54 หลักสูตร

ประเด็นการติดตามตรวจเยี่ยม จำนวน 17 ประเด็น [icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] ดาวน์โหลด
ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกฯ อัพเดท ณ วันที่ 21 ก.พ. 2561 [icon name=”download” class=”” unprefixed_class=””] ดาวน์โหลด