ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกฯ

ระยะที่ 1

ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 22 สถาบัน/ 2 วิทยาเขต/ 54 หลักสูตร
ประเด็นการติดตามตรวจเยี่ยม จำนวน 17 ประเด็น ดาวน์โหลด
ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกฯ ระยะที่ 1 อัพเดท ณ วันที่ 21 ก.พ. 2561  ดาวน์โหลด

ระยะที่ 2

ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาจำนวน 8 สถาบัน 17 หลักสูตร
ประเด็นการติดตามตรวจเยี่ยม จำนวน 18 ประเด็น ดาวน์โหลด
ผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกฯ ระยะที่ 2 อัพเดท ณ วันที่   ดาวน์โหลด