รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)

[icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] ร้อยละของนักเรียนนักศึกษา ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

[icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไปจาก สมศ.

 • โครงการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา

[icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] ร้อยละของผู้บรรจุเข้ารับราชการครูตรงตามสาขาวิชาและภูมิลำเนาของอัตราเกษียณ

 • โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

[icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา

 • โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

[icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

 • โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอุดมศึกษา (การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL ) และสหกิจศึกษา (Cooperative Education)

[icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์

 • โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ อาจารย์รุ่นกลาง วุฒิเมธีวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส และศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
 • โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ
 • โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
 • โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
 • โครงการเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น

 • โครงการวิจัยและนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
 • โครงการเพื่อพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ life long learning

 • โครงการเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย
 • โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

[icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

 • โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
 • โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
 • โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศให้แก่เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

[icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

 • โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

[icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพ

 • โครงการศึกษาและพัฒนาเพื่อสร้างชุมชนชายแดนใต้ภาคใต้ต้นแบบ : กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 • โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ : กิจกรรมการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้