รายงานภารกิจสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายงานภารกิจสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราขการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า

ครั้งที่ 5/2560
ครั้งที่ 4/2560
ครั้งที่ 2/2560