รายงานผลเป้าหมายที่ 12

รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

จัดส่งทางอีเมล issaraphan@gmail.com
ภายในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561