รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2561 (ไตรมาส 1)
(แผนพื้นฐาน)

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ข้อ 4 อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านการศึกษาของ IMD ดีขึ้น จากปี 2559

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 13 ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 15 จำนวนผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (สหกิจศึกษา)

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 19 ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ข้อ 20 ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 27 จำนวนประชาชนที่เข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ  Life Long Learning 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ข้อ 28 ร้อยละของผู้เรียนที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและ ปวส. เพิ่มขึ้น

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ข้อ 33 ค่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-net/V-net/N-net) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น