สกอ. จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน ปี 2562

สกอ. จัดประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงาน ปี 2562

1 มีนาคม 2562 – สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนา “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ และให้แนวปฏิบัติด้านการติดตามประเมินผลตามหลักการของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งซ้อมความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ  และด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (BUDGET-U) ที่ได้ปรับปรุงใหม่ ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้สภาพปัญหาอุปสรรค และข้อจำกัดของการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันอุดมศึกษา ระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 81 แห่ง และผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีการเสวนา เรื่อง “การติดตามประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ”  โดย นางกนกพรรณ อ่อนนุช  ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 และนางกัณวีย์  สืบสุข นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ  กองประเมินผล 2 สำนักงบประมาณ และการเสวนา เรื่อง “ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ : ฉายภาพผลการใช้จ่ายงบประมาณอุดมศึกษา” โดย นางนภาพร อาร์มสตรอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะ

ในฐานะที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา จึงตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะต้องได้ผลงานตามที่ต้องการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังต้องคำนึงถึงความถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ และด้านนโยบายและยุทธศาสตร์อุดมศึกษา (Budget –U)  เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งหน่วยงานภายใน สกอ. และสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 81 แห่ง โดยการเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานของระบบฐานข้อมูลให้มี Monitoring System เพื่อตรวจสอบสถานะการรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงแสดงรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการปฏิบัติงานในมุมมองต่างๆ

อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมจะมีความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ในการบริหารงบประมาณภาครัฐ และ สามารถนำความรู้ไปใช้วางแนวทางในการเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในไตรมาสที่ 3 และ 4  ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการด้านงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ  เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ สิ้นไตรมาส 1 ร้อยละ 32.00  สิ้นไตรมาส 2 ร้อยละ 54.00 สิ้นไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00 และสิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 100 หากหน่วยงานใดสามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ย ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุเป้าหมายในไตรมาสนั้น  แต่สำหรับส่วนราชการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายและหรือแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดไว้  สำนักงบประมาณจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ติดตามประมวลผลการใช้งบประมาณตามมาตรการดังกล่าว พบว่า ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ  68.49  โดยรายจ่ายประจำ มีผลเบิกจ่ายร้อยละ 69.42 และรายจ่ายลงทุน  มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 65.16  ซึ่งถึงแม้ว่าจะสูงกว่าเป้าหมายตามที่มาตรการฯ กำหนด แต่หากพิจาณาเป็นรายหน่วยงาน พบว่า รายจ่ายภาพรวม มีสถาบันอุดมศึกษา มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32.00 จำนวน 28 แห่ง และรายจ่ายลงทุน มีสถาบันอุดมศึกษา มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายในไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20 จำนวน 36 แห่ง โดยไม่นับรวมสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ จำนวน 23 แห่ง ที่เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุนทั้งจำนวน

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562)