ระดมข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

ระดมข้อเสนอแนะการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

17 สิงหาคม 2560 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “บทเรียนจากผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศไทย” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก”

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ประมาณ 1,200 หลักสูตร ในหลากหลายสาขาวิชา อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และข้อร้องเรียนการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ทั้งด้านธรรมาภิบาลและคุณภาพมาตรฐานแล้ว ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาเอกต้องตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพเป็นการเร่งด่วน ที่ผ่านมาคณะกรรมการการอุดมศึกษามีระบบในการติดตามตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ “พิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Peer Review: PPR)” ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่มีสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนอย่างแพร่หลาย และมีผู้ศึกษาเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

“เรามีความรับผิดชอบร่วมกันในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ ผลการติดตามตรวจเยี่ยมจะออกมาอย่างไร ยังไม่ใช่สิ่งสำคัญนัก แต่สิ่งที่สำคัญคือเรามีความรับผิดชอบต่อผู้เรียนอย่างไรต่างหาก ซึ่งความคาดหวังของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ เราอยากเห็นคณาจารย์ นักปฏิบัติระดับปริญญาเอกรุ่นใหม่ๆ ที่สามารถจะเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ให้ไปสู่ที่เราคาดหวัง ประสบการณ์ความรู้ของคณาจารย์ ประสบการณ์จากการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ และความเห็นในภาพรวมจะเป็นประโยชน์ต่อการทำข้อเสนอแนะ การจัดการศึกษาในช่วงต่อไป อาจจะใช้กลไกงบประมาณ ในการจัดหลักสูตรที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายอาจจะมีผลต่อการปรับวิธีการจัดสรรงบประมาณในช่วง 1 – 3 ปีข้างหน้า” เลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนท้าย

ในปีงบประมาณ 2559 – 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกด้วยกลไกการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบ “พิชญพิจารณ์” ในสาขาวิชาบริหารการศึกษาและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ไปแล้วจำนวน 24 สถาบัน/2 วิทยาเขต/54 หลักสูตร โดยมีผลการตรวจเยี่ยมสอดคล้องตามเกณฑ์ฯ 26 หลักสูตร ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ 28 หลักสูตร จากผลการติดตามตรวจเยี่ยมฯ ดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้การจัดประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของไทย และเป็นการนำเสนอผลการติดตามตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2559-2560 อีกทั้งเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของประเทศ โดยมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อให้รับทราบและตระหนักในประเด็นคุณภาพมาตรฐานยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของไทยต่อไป


แหล่งที่มา.. : คลิก [icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] Link

ประมวลภาพ.. : คลิก [icon name=”share” class=”” unprefixed_class=””] Link