OHEC

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

การประชุมสัมมนา

เรื่อง " ผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
และเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งฉบับปรับปรุงแก้ไข "

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 13.00 น.

ณ ห้องประชุมแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ