ทิศทางสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาสู่ระบบราชการ 4.0

21 – 23 ธันวาคม 2560 – สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา จัดประชุมสัมมนา เรื่อง “ทิศทางสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาสู่ระบบราชการ 4.0” ณ ไม้แก้วดำเนิน รีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยนางอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ฝากข้อคิดและข้อแนะนำในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ให้ศึกษาหาความรู้ และข้อมูลในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายรัฐบาล 4.0 ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ ขอให้ช่วยกันหาแนวทางการทำงานในลักษณะ “ทำน้อยได้มาก” อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในการประชุมสัมมนามีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวทางการพัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนาองค์กร” จากวิทยากรพิเศษ นายอาณัติ พงศ์สุวรรณ อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน นางสาววรรณี สิงห์โตนาท อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ และนางนภาพร อาร์มสตรอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา พร้อมทั้งการวิเคราะห์ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ 2560 และทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 และผลการดำเนินงานในไตรมาสแรก ตลอดจนแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิดเห็น “แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการเตรียมเข้าสู่กระทรวงการอุดมศึกษา”

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งระบบราชการ 4.0 โดยนำมาพิจารณาหาแนวทางการดำเนินงานรูปแบบใหม่ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา จึงจัดให้ข้าราชการและบุคลากรได้ศึกษาดูงานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting) ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้มีความเข้าใจระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ครบทุกมิติ และสามารถนำระบบการประชุมฯ มาสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา และขยายผลไปยังการประชุมต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม